JOKER TNC S.A.

ul. Trembeckiego 5,
35-234 Rzeszów,

NIP: 526-11-62-514
REGON: 011915633

Kapitał Zakładowy 12 848 700 PLN wpłacony w całości
KRS 0000509372 Sąd Rejonowy dla Rzeszowa, XII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego
BDO 36301

JOKER TNC S. A. ul. Trembeckiego 5, 35-234 Rzeszów, NIP 526-11-62-514  REGON 011915633